Regulament

POLITICA DE PROTECTIE SI CONFIDENTIALITATE A SOCIETATII TECNOLOGY COM S.R.L. (SUBSCRISA), CU RESPECTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR NR. 679/2016 APLICABIL IN UE PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE, IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE  .

I. TERMENI RELEVANI IN CONTEXTUL APLICARII REGULAMENTULUI NR. 679/2016

Date cu caracter personal _ orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice,fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal _ orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de

mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare _ dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea

datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date _ dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare_ dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) _dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii _dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu character personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora ;

Dreptul la portabilitatea datelor _ dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor

de citit, ;

Dreptul la opozitie _ dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si

legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul

unei prelucrari, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu

Caracter Personal _ dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

Categoriile de persoane vizate Subscrisa se poate regasi in situatia de a preluca date cu caracter personal apartinand urmatoarelor categorii de persoane fizice vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual, reprezentantii legali sau conventionali ai partenerul contractual,   angajatii, actionarii, asociații  sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate subscrisei de catre partenerul contractual. Date cu caracter personal mentioate sunt incluse in documentele transmise catre subscrisa  la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual,  persoana juridica sau pe parcursul derularii acestora.

In masura in care partenerul contractual dezvaluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor, asociaților, actionarilor,   si/sau ale altor persoane fizice catre subscrisa, pentru sau in legatura cu raportul contractual derulat, acesta are obligatia sa informeze respectivele persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre subscrisa.

Partenerul contractual va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat subscrisa sa poata prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate.

 

II. Temeiurile si scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

II.1.In  vederea incheierii si executarii contractului cu partenerul contractual, Subscrisa prelucreaza datele cu caracter personal in masura in care Persoana vizata este actionar, administrator, reprezentant conventional in Contractul dintre parti pentru: incheierea, derularea si gestionarea relatiei contractuale; colectare de creante si activitatile premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale subscrisei in instanta.

 

II.2.Subscrisa prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru realizarea obiectului de activitate, Publicitate (daca este cazul, publicitate pentru   activitatile și serviciile noastre);   Obligatii legale: colectarea datelor contractuale pe facturi;   Solutionarea cererilor, reclamatiilor formulate.

 

II.3.Subscrisa colecteaza si proceseaza strict doar acele informatii sau date personale ce sunt necesare a fi colectate si/sau procesate pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, in scopul intampinarii cerintelor partenerilor contractuali si pentru a pune la dispozitia acestora servicii de cea mai buna calitate.

 

II.4.Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

 

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

III.1.In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, subscrisa  prelucreaza datele furnizate in mod direct de catre Persoana Vizata, datele furnizate de catre partenerul contractual, persoana juridical, in vederea incheierii si executarii contractului incheiat cu subscrisa (incluzand: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate/pasaportului,  functia detinuta in cadrul partenerului contractual persoana juridica – daca este cazul, semnatura – daca e cazul).

 

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

IV.1.Subscrisa distribuie datele personale ale persoanelor vizate numai acelor categorii de angajati (imputerniciti) si colaboratori a caror activitate impune accesul la aceste date, precum ar fi (cu titlu de exemplu): Serviciul IT si colaboratorii acestuia; Departamentul financiar-contabilitate; Departamentul resurse umane; Departamentul marketing; Departamentul juridic; Parteneri contractuali implicati in derularea contractului;   Terțe parti sau organe, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale; Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege.

 

V. Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal

V.1.In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, subscrisa  va prelucra datele cu character personal pe durata derularii contractului, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate de Persoanele vizate sau pentru a ne respect respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile sau pentru valorificarea unor drepturi ale subscrisei).

 

VI.Drepturile Persoanelor vizate

 

VI.1.Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care Persoana vizata considera necesar.

 

VII.Informatii suplimentare si datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor

 

VII.1. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Subscrisa, precum si cu privire la drepturile de care Persoanele vizate beneficiaza in acest context, Persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere  la urmatoarele adresea de email: conta@tecnology.ro sau la adresa postala din  Dragomiresti-Deal, Aleea Costanza nr. 6, Judet Ilfov .

 

De asemenea, Persoanele vizate au posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@tecnology.ro.

TECNOLOGY COM S.R.L